Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Chojnie

SP 1 Chojna

ul. Szkolna 15

74-500 Chojna

tel. 091 414 39 55

korczakchojna@wp.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp

Oświadczenie w sprawie dostępności
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bipsp1chojna.asiis.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bipsp1chojna.asiis.edu.pl
Data publikacji strony internetowej:
16.06.2016 r.
Data ostatniej  aktualizacji:
Strona aktualizowana jest na bieżąco.


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
? część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
? mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
? dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
? filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 19.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Pod adresem: http://bipsp1.asiis.edu.pl/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15
74 -500 Chojna
tel. 914143955
e- mail: korczakchojna@wp.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 914143955 lub  wysyłając
e ? maila: korczakchojna@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej 
 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 5 wejść, przy jednym wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Przy szkole znajdują się miejsca parkingowe.
 3. Szkoła dysponuje dźwigiem osobowym ? windą dla osób niepełnosprawnych.
 4. W szkole są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 6. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi.
  Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content