Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Chojnie

SP 1 Chojna

ul. Szkolna 15

74-500 Chojna

tel. 091 414 39 55

korczakchojna@wp.pl

Sprawozdania finansowe

?Na postawie § 34 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 ze zm.) sprawozdanie finansowe za 2019r. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie http://bip.asiis.edu.pl/

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie za rok 2020 dostępne pod linkiem: http://bip.asiis.edu.pl/index.php/2021/04/27/szkola-podstawowa-nr-1-im-janusza-korczaka-w-chojnie-2020/
Skip to content